PõhikiriI Üldsätted

 1. Eesti Kirikutekstiili Sõprade Selts (edaspidi: Selts) on mittetulundusühing.
 2. Selts tegutseb avalikes huvides.
 3. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
 4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning oma põhikirjast.
 5. Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.
II Eesmärgid ja tegevus

6. Seltsi eesmärgid:
 1. toetada ja edendada Eesti ajalooliste kirikutekstiilide uurimist;
 2. toetada ja edendada Eesti kirikutesse uute tekstiilide muretsemist ning eesti kirikutekstiilikunsti arengut;
 3. tutvustada laiemale avalikkusele Eesti kirikutekstiile;
 4. jagada teavet kirikutekstiilide hoidmise ja hooldamise kohta.
7. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
 1. korraldab ettekandekoosolekuid, seminare, kursuseid, näitusi ja seltskondlikke üritusi;
 2. avaldab ja levitab kirikutekstiile käsitlevaid materjale;
 3. teeb koostööd teiste samalaadsete ühingute ja seltsidega;
 4. sõlmib ja hoiab alal kontakte kirikutekstiilide uurijate ja konservaatoritega, tekstiilikunstnike ja käsitöömeistritega ning Eesti kirikute vaimulikega;
 5. sõlmib ja hoiab alal kontakte kirikutekstiilide spetsialistide ja organisatsioonidega välisriikides;
 6. korraldab majandustegevust põhikirjas märgitud eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks.
III Liikmed

8. Seltsil on tegev-, toetaja- ja auliikmed.
9. Liikmeks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kes tunnistavad Seltsi põhikirja ning peavad oma tegevuses kinni seltsi põhikirjas sätestatud eesmärkidest.

10. Seltsi tegev- ja toetajaliikmeks võetakse vastu isiku kirjaliku avalduse põhjal. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Liikmeks vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teatab juhatus avalduse esitanud isikule hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse laekumise hetkest arvates.

11. Seltsi üldkoosolekul on õigus juhatuse ettepaneku alusel kutsuda Seltsi auliikmeks isikuid, kellel on silmapaistvaid teeneid kirikutekstiilide uurimisel, tutvustamisel või valmistamisel. Auliikmed on vabastatud liikmemaksust.

12. Seltsi tegev- ja auliikme õigused:
 1. osaleda Seltsi üritustel;
 2. valida ja olla valitud Seltsi organitesse;
 3. võtta hääleõigusega osa Seltsi üldkoosolekust;
 4. teha Seltsi juhatusele ja üldkoosolekule ettepanekuid Seltsi tegevuse ja juhtimise kohta;
 5. saada juhatuselt andmeid Seltsi finantsolukorra ja tegevuse kohta;
 6. juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda.

13. Seltsi toetajaliikme õigused:
 1. osaleda Seltsi üritustel;
 2. teha Seltsi juhatusele ja üldkoosolekule ettepanekuid Seltsi tegevuse ja juhtimise kohta;
 3. saada juhatuselt andmeid Seltsi finantsolukorra ja tegevuse kohta;
 4. juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda.
Seltsi toetajaliige ei oma hääleõigust.

14. Liikme kohustused:
 1. kaasa aidata Seltsi eesmärkide teostamisel;
 2. tasuda seltsi liikmemaks hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks. Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.
15. Liikme väljaarvamine:
Seltsi liikme võib juhatuse otsuse põhjal seltsist välja arvata, kui liige ei ole kahe järjestikuse kalendriaasta jooksul tasunud Seltsi liikmemaksu (v.a. auliige), tegutseb Seltsi eesmärkide vastu või on olulisel määral kahjustanud seltsi mainet. Pärast välja arvamise otsuse vastuvõtmist teatab juhatus sellest Seltsist välja arvatud liikmele ühe kuu jooksul.

IV Üldkoosolek

16. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt üks kord aastas.

17. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus teatades üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast Seltsi liikmetele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist.

18. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusel või kui seda nõuab juhatusele tehtud kirjalikus esildises ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.

19. Üldkoosolek:
 1. kinnitab Seltsi tegevuskavad, eelarve ja aruanded;
 2. määrab iga-aastase liikmemaksu suuruse;
 3. valib Seltsi esimehe, kes on automaatselt ka juhatuse esimeheks;
 4. valib juhatuse;
 5. otsustab põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise.

20. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud vastavalt põhikirjale ja sellel osaleb üle poole Seltsi hääleõiguslikest liikmetest.

21. Kui üldkoosolek ei ole põhikirja 19. punktis sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalevate hääleõiguslike liikmete arvust, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt kolm hääleõiguslikku liiget.

22. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Võrdse arvu häälte korral on otsustav koosoleku juhataja hääl. Koosolekut protokollitakse.

V Juhatus

23. Üldkoosoleku vaheaegadel juhib Seltsi tegevust kaheks aastaks valitud 3- kuni 5-liikmeline juhatus.

24. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.

25. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 7500 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

26. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees, kui selleks on tema arvates vajadus või kui vähemalt pooled juhatuse liikmed seda nõuavad. Juhatuse kokkukutsumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.

27. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, nende hulgas juhatuse esimees. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja hääl. Koosolekut protokollitakse.

28. Juhatuse ülesanded:
 1. otsustab Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja Seltsist välja arvamise küsimused;
 2. teeb üldkogule ettepanekuid auliikmete kutsumiseks;
 3. valmistab ette ja esitab üldkoosolekule iga-aastase tegevuskava ja eelarve;
 4. valmistab ette ja esitab üldkoosolekule lõppenud aasta tegevus- ja majandusaasta aruande;
 5. käsutab Seltsi vara ja otsustab lepingute sõlmimised oma pädevuse piires;
 6. võtab tööle ja vabastab palgalisi töötajaid ning kinnitab nende tööülesanded.

29. Seltsi juhatuse esimehel on õigus esindada seltsi üksinda. Ülejäänud juhatuse liikmetel on õigus esindada seltsi ühiselt.

VI Seltsi vara

30. Seltsi vara moodustub:
 1. liikmemaksudest;
 2. annetustest ja toetustest;
 3. tulust, mis tekib Seltsi väljaannete levitamisest;
 4. oma vahendite pangaprotsentidest;
 5. muudest seaduslikest allikatest.
VI Põhikirja muutmine, Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

31. Otsus põhikirja muutmise, Seltsi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu vähemalt kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalevate hääleõiguslike liikmete poolthäältega. Põhikirja muutmist või Seltsi tegevuse lõpetamist käsitlev päevakorrapunkt peab sisalduma eelnevas üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

32. Pärast tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustatakse kõigist juhatuse liikmetest likvideerimiskomisjon. Viimane teostab Seltsi varade revisjoni ja korraldab nende üleandmise ühele või mitmele Seltsiga sarnaseid eesmärke taotlevale organisatsioonile. Seltsi likvideerimisel antakse tema tegevuse tulemusena loodud või saadud dokumendid üle Eesti Rahvusarhiivi.


 

Sisukord